Berichten

STICHTING STUDIEFONDS ROBERT VAN DER REST                                                                           BERICHTEN VAN HET BESTUUR

 

Tussenbericht juni 2024

Eind mei is het aanvragen van een beurs op de website opengesteld. We zijn verrast door de vele aanvragen in zo’n korte tijd. Ook zijn we onder de indruk van de kwaliteit van de aanvragers en hun ambities. Duidelijk is geworden dat een buitenlandse studie haast onmogelijk is als er niet dit soort studiefondsen zijn die ondersteuning bieden. Wij raden studenten serieus aan om ook bij andere studiefondsen een aanvraag in te dienen. Laat in je aanvraag ook zien bij wie je nog meer een aanvraag hebt gedaan en met welk resultaat. Er zijn op jaarbasis 10 tot 12 buitenlandse beurzen van maximaal € 30.000 beschikbaar in ons eerste jaar. Die zijn inmiddels vergeven zodat de aanvragen per 27 juni zijn stopgezet. Uitzondering voor de regio Dordrecht, het kerngebied van het studiefonds. 

Tussenbericht mei 2024

Aanvraagformulier is nu beschikbaar

Inmiddels is er dit jaar veel werk verzet. Het bestuur is uitgebreid naar tenminste drie personen. Verdere invulling volgt op korte termijn. Met de Rabobank is de financiële relatie aangegaan, zodat ook de bankrekeningen nu op orde zijn. Inmiddels is het eerste deel van het nagelaten vermogen door de executeur aan de stichting overgedragen. Ook is recent de ANBI status door de Belastingdienst verleend. Dat maakt de weg vrij voor de eerste aanvragen voor een beurs. Op 22 mei 2024 is het aanvraagformulier op de website beschikbaar gesteld.

22 mei 2024

 

JAARBERICHT 2023

De stichting is bij testament op 6 november 2023 in het leven geroepen door het overlijden op die dag van de stichter Robert van der Rest, geboren te Dordrecht op 27 oktober 1943. 

De stichting heeft tot doel het verlenen van studiebeurzen aan talentvolle studenten van universiteiten en leerlingen van het vwo, met de focus op Dordrecht en omstreken, maar ook daarbuiten. De studiebeurzen worden niet alleen voor Nederlandse universiteiten verleend, maar ook voor studies aan buitenlandse (prestigieuze) universiteiten. Jaarlijks is naar voorlopige schatting ca € 2 á 300.000 beschikbaar. Dit is mogelijk geworden doordat de stichter een aanzienlijk vermogen aan de stichting heeft nagelaten. Uit de te verwachten rentebaten, dividenden en andere vermogensopbrengsten kunnen de studiebeurzen jaarlijks worden betaald.

De executeur van de nalatenschap is mr W.J. Barendse, oud-notaris te Dordrecht. De verwachting is dat de afwikkeling van de nalatenschap in de loop van 2024 zal zijn voltooid, waarna de executeur het vermogen aan de stichting kan overdragen. Pas daarna kan de stichting met haar werkzaamheden aanvangen.

Het eerste bestuur van de stichting berust voorlopig bij de executeur. De stichting staat inmiddels in het handelsregister ingeschreven onder nummer 92119344. Aan de executeur is ook de taak opgelegd om in een voltallig bestuur te voorzien. De verwachting is dat dit in de loop van 2024 zal gebeuren.

Een jaarverslag over 2023 zal er dus nog niet zijn, omdat de stichting in 2023 amper zeven weken bestaat en nog niet zelf over eigen middelen beschikt. In 2024 zal stapsgewijs de stichting haar financiële middelen verkrijgen, zodat over dat jaar de eerste jaarrekening kan worden opgemaakt.

Het bestuur zal in de loop van 2024 moeten werken aan de invulling van de doelstelling en de wijze waarop de toekenning van beurzen wordt vormgegeven. Contacten met middelbare scholen en universiteiten leggen, decanen benaderen en anderen die zicht hebben op bovenmatig presterende leerlingen en studenten. Er zal een selectiecommissie worden samengesteld bestaande uit hoofdzakelijk mensen uit het onderwijs. Deze commissie zal de kandidaten voor een beurs selecteren. Kortom, nog een hele grote maar bijzonder leuke uitdaging om aan te mogen werken.

Dordrecht,  24 januari 2024

Wim Barendse

Executeur en bestuurder van de stichting